മഴമേഘങ്ങള്‍

കറുത്ത മേഘങ്ങപടലങ്ങളെ വകഞ്ഞ് മാറ്റി;ചാറി തുടങ്ങിയാല്,അടിവച്ചുു കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റ്റെ ആര്൫തയോടെ;ഞര൩ുകളിലാകെ ഉറഞ്ഞുകൂടന്ന സ്നേഹത്തിന്റ്റെ നനുത്ത തണുപ്പോടെ..

Tuesday, March 28, 2006

കേള്‍ക്കാതിരിക്കരുതേ...തോരാതെ പെയ്യാം ഞാന്‍
‍ശുഷ്കിച്ചാലും ശമിക്കാതെ...
പിഞ്ഞിചിതറിയാലും അറുതിയില്ലാതെ...
നീ കുളിര്‍ന്നീടില്‍...
നീ തളിര്‍ത്തീടില്‍...
അത്രമേല്‍ ഇഷ്ടമാണെനിക്കു നീ...

1 Comments:

Blogger കണ്ണൂസ്‌ said...

Great Pic!!

-- കണ്ണൂസ്‌

2:53 AM  

Post a Comment

<< Home